земеделска земя

4800.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22006.104.22 (двадесет и две хиляди и шест, точка, сто и четири, точка, двадесет и две), находящ се в гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 69 / 13.07.2016 г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение с адрес на поземления имот: гр. Долна баня, местност: ,,БАНСКО“, с площ от 1 815 кв.м (хиляда осемстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предгходен план: няма, при съседи: 22006.104.23, 22006.104.46, 22006.222.1, а съгласно доказателствен документ за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.815 дка (един декар осемстотин и петнадесет кв.м.), в местността ,,БАНСКО“, представляващ имот № 104022 (десет четиридесет двадесет и две), съгласно ПУП – план за застрояване с жилищни сгради на землището одобрен със Заповед № РД – 15 – 21 / 31.07.2007 г., на кмета на Община Долна баня, при граници и съседи: имот № 104046 – индивид. Застрояване на ,,Анкор Пропъртис“ Ад, имот № 104023 – индивид Застрояване на ,,С.А.С. Трейд“ ООД, имот № 000744 – местен път на Община Долна баня.

Допълнителна информация

начална дата

07.07.2023

край на проданта

07.08.2023

отваряне

08.08.2023

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *