Земеделска земя

9360.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.28.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет и осем точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПЪТЕКАТА, с площ по скица от 3600 /три хиляди и шестстотин / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 028086, съседи по скица: 57443.28.164, 57443.251.992, 57443.28.147, 57443.28.41, 57443.28.132, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 3.601 дка /три декара шестстотин и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Пътеката, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 028086 /нула две осем нула осем шест /, при граници и съседи на имота: имот № 028132 – нива на насл. На Мирчо П. Мацанов и Павел Д. Мацанов, имот № 028041 – Нива на Кирил Йорданов Митрев, имот № 028147- Нива на Димитър Иванов Мутафчийски и др. имот № 251992 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 028164 – Нива на насл. На Петкана Стоицова Атанасова.

Допълнителна информация

начало на проданта

06.02.2024

край на проданта

06.03.2024

отваряне на наддвателни предложения

07.03.2024

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *