Земеделска земя

5256.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.254.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двеста петдесет и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност САРА ЧАИР, с площ по скица от 2000 /две хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 254086, съседи по скица: 57443.254.64, 57443.254.991, 57443.254.24, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.000 дка /два декара/, пета категория на земята при неполивни условия, в местността САРА ЧАИР, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 254086 /две пет четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 254024 – нива на наслед. На Димитър Стоицов Атанасов, имот № 254991 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 254064 – нива на Катерина Георгиева Йорданова.

Допълнителна информация

начало на проданта

06.02.2024

край на проданта

06.03.2024

отваряне на наддвателни предложения

07.03.2024

място на отваряне

районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *