Земеделска земя

800.00 лв.

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27303.18.31 (двадесет и седем хиляди триста и три, точка, осемдесет и едно, точка, тридесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София, одобрени със Заповед РД 18 – 569 / 16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Елин Пелин, местност ,,СТЕФЧОВ КЛАДЕНЕЦ“, с площ от 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4 (четири), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018031, при съседи: 27303.17.410, 27303.18.30, 27303.18.32, 27303.18.5 и 27303.18.4, а съгласно доказателствен документ за собственост: НИВА в местността ,,СТЕФЧОВ КЛАДЕНЕЦ“ с площ 0.990 (деветстотин и деветдесет кв.м. ), пета категория, съставляваща имот № 018031 (масив 18, парцел 31) по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 018002 – нива на наследници на Деян Георгиев Бочев, имот № 018032 – нива на Гергина Георгиева Ангелова, имот № 018030 нива на Община гр. Елин Пелин, имот № 000410 – полски път на Община гр. Елин Пелин.

Допълнителна информация

начало

23.04.2024

край

23.05.2024

отваряне

27.05.2024

място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *