Земеделска земя

1000.00 лв.

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27303.68.7 (двадесет и седем хиляди триста и три, точка, шестдесет и осем, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София, одобрени със Заповед РД 18 – 569 / 16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Елин Пелин, местност ,,ДЕРЕДЖИК“, с площ от 1100 кв.м. (хиляда и сто квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4 (четири), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 068007, при съседи: 27303.68.59, 27303.68.18, 27303.18.32, 27303.68.277 и 27303.68.6, а съгласно доказателствен документ за собственост: НИВА в местността ,,ДЕРЕДЖИК“ с площ от 1.100 дка (един дка и сто кв.м./ четвърта категория, съставляваща имот № 068007 (масив 68, парцел 7) по палана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 068006 – нива на наследници на Петра Митова Годжова, имот 000277 – напоителен канал на Община гр. Елин Пелин, имот № 068018 – нива на Марин и Донка Маринова, имот № 068059 – нива на Стефка Георгиева Мухарска.

Допълнителна информация

начало

23.04.2024

край

23.05.2024

отваряне

27.05.2024

място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *