Земеделска земя

4000.00 лв.

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27303.61.59 (двадесет и седем хиляди триста и три, точка, шестдесет и едно, точка, петдесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София, одобрени със Заповед РД 18 – 569 / 16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Елин Пелин, местност ,,ВРАНЧОВ ГЬОЛ“, с площ от 3 849 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 (три), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 061059, при съседи: 27303.61.60, 27303.61.61, 27303.61.58 и 27303.61.74, а съгласно доказателствен документ за собственост: НИВА в местността ,,ВРАНЧОВ ГЬОЛ“ с площ от 3.850 дка (три дка осемстотин и петдесет кв.м.), трета категория, съставлаваща имот № 061059 (масив 61, парцел 59) по плана за земеразделяне при гранции и съседи: имот № 061060 – нива на наследници на Райка Митова Стойкова, имот № 061074 – полски път на Община гр. Елин Пелин, имот № 061058 – нива на наследници на Вельо Иванов Вранчев, имот № 061061 на наследници на Илия Костов Божинов.

Допълнителна информация

начало

23.04.2024

край

23.05.2024

отваряне

27.05.2024

място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *