Земеделска земя

2400.00 лв.

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00549.29.53 (нула, нула, пет, четири, девет, точка, две, девет, точка, пет, три) находящ се в с. Априлово, местност „МАЛО ЛИВАДЕ“ общ. Горна Малина, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 -157505.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни, с адрес на поземления имот: с. Априлово, местност МАЛО ЛИВАДЕ, общ. Горна Малина, обл. София, с площ от 3669 кв.м. (три декара и шестстотин шестдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ливада, предишен идентификатор: 00549.29.4, номер по предходен план: 029004, при съседи: 00549.29.3, 00549.29.52, 00549.29.54, 00549.29.5 и 00549.27.19, който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява: ЛИВАДА в местността „Мало ливаде“ с площ 3,670 дка (три дка, шестстотин и седемдесет кв.м.), четвърта категория, съставляващ имот № 029053 (двайсет и девет хиляди и петдесет и три) по плана на земеразделяне на с. Априлово при граници и съседи: имот № 029003, използвана ливада на Йордан Петров Наков, имот № 027019, използвана ливада на наследници на Лазар Димитров Лазаров, имот № 029005, използвана ливада на наследници на Петър Михайлов Станков, имот № 029054, използвана ливада на Вера Цветкова Гигова и имот № 029052, използвана ливада на Ангел Цветков Филипов.

Допълнителна информация

начало на проданта

20.05.2024

край на проданта

20.06.2024

отваряне на наддвателни предложения

21.06.2024

място на отваряне

Районен съд Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *