Земеделска земя

1920.00 лв.

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00549.32.52 (нула, нула, пет, четири, девет, точка, три, две, точка, пет,две) находящ се в с. Априлово, местност ГЬОЛИЩЕТО, общ. Горна Малина, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 1575/05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Априлово, местност ГЬОЛИЩЕТО, общ. Горна Малина, обл. София, с площ от 3099 кв.м. (три хиляди деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, предишен идентификатор: 00549.32.14, номер по предходен план: 032014, при съседи: 00549.32.43, 00549.32.53, 00549.33.134 и 00549.32.13 който имот съгласно доказателствен акт за собственост представлява: НИВА в местността „ГЬОЛИЩЕТО“ с площ 3,100 дка (три дка и сто кв. м.) четвърта категория, съставляваща имот № 032052 (трийсет и две хиляди и петдесет и две) по плана за земеразделяне на с. Априлово, при граници и съседи: имот № 032043, полски път, на кметство с. Априлово, имот № 032013, нива на наследници на Георги Найденов Тотев, имот № 000134 на кметство с. Априлово.

Допълнителна информация

начало на проданта

20.05.2024

край на проданта

20.06.2024

отваряне на наддвателни предложения

21.06.2024

място на отваряне

районен съд Елин пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *