Къща

130050.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.900.2497 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка деветстотин точка две хиляди четиристотин деветдесет и седем), съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, особрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 38 (триседет и осем), с площ по скица 413 (четиристотин и тринадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 2497 (две хиляди четиристотин деветдесет и седем), квартал 137 (сто тридесет и седем), парцел VII (седми), а съгласно акт за собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 391 (триста деветдесет и един квадратни метра), находящ се в строителните граници на гр. Костинброд, Софийска област, с начин на трайно ползване – ниско строителство, съставляващ № VII- 2497 (седми тире две хиляди четиристотин деветдесет и седем) в кв. 137 (сто тридесет и седми) по действащия регулационен план на гр. Костинброд, обл. София, при съседи по скица: от две страни улица, п. Имот № VIII – 2497 и п. Имот № VI- 2496 ведно с построените в имота сгради:

СГРАДА с идентификатор 38978.900.2497.1 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка деветстотин точка две хиляди четиристотин деветдесет и седем точка едно) съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, особрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 38 (триседет и осем), със засроена площ по скица 71едемдесет и един) квадратни метра, брой етажи 2 (два), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, а съгласно акт за собственост, представляваща двуетажна, еднофамилна, масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 62 (шестдесет и два) квадратни метра и разгърната застроена площ 226 (двеста двадесет и шест) квадратни метра;

СГРАДА с идентификатор 38978.900.2497.2 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка деветстотин точка две хиляди четиристотин деветдесет и седем точка две) съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, особрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 38 (триседет и осем), със засроена площ по скица 22вадесет и два) квадратни метра, брой етажи 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване;

СГРАДА с идентификатор 38978.900.2497.3 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка деветстотин точка две хиляди четиристотин деветдесет и седем точка три) съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, особрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 38 (триседет и осем), със засроена площ по скица 16естнадесет) квадратни метра, брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж, а съгласно акт за собственост, представляваща СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 16 (шестнадесет) квадратни метра;

СГРАДА с идентификатор 38978.900.2497.4 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка деветстотин точка две хиляди четиристотин деветдесет и седем точка четири) съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, особрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 38 (триседет и осем), със засроена площ по скица 28вадесет и осем) квадратни метра, брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж.

Допълнителна информация

Начало на проданта

28.04.2021

Край на проданта

28.05.2021

Отваряне на наддавателните предложения

31.05.2021

Място на отваряне

Районен съд Костинброд

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Къща”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *