Разпродажба!
1
7653214

Къща

26280.00 лв.

Категории: ,

Начало на проданта: 14.10.2019 г.
Край на проданта: 14.11.2019 г.
Отваряне на наддавателните предложения: 15.11.2019 г.
Място на отваряне: Районен съд Ихтиман

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с уредени регулационни сметки, с площ 804 (осемстотин и четири) квадратни метра, находящ се в град Ихтиман, улица “Малчика“ № 6, община Ихтиман, област Софийска, съставляващ УПИ (парцел) XII – 490 (дванадесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и деветдесети) в квартал 22 (двадесет и втори) по дворищно-регулационния план на същото населено място, одобрен със заповед № О – 621 от 1977 г. на Прецедателя на Софийски окръжен народен съвет, ведно с построената в същия поземлен имот МАСИВНА СГРАДА със застроена площ 71,25 (седемдесет едно цяло, и двадесет и пет стотни) квадратни метра, при граници (съседи) на УПИ (парцела): улица с осови точки 102 – 103, УПИ (парцел) XIII – 2415 и УПИ (парцел) XIV – 489, УПИ (парцел) II – 487, УПИ (парцел) III – 486 и УПИ (парцел) IX — 1171.

Допълнителна информация

Начало на проданта

14.10.2019 г.

Край на проданта

14.11.2019 г.

Отваряне на наддавателните предложения

15.11.2019 г.

Място на отваряне

Районен съд Ихтиман