ПАРЦЕЛ

37440.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 32411.500.180 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто и осемдесет), който съгласно нотариален акт за дарение № 65, том II, дело 632 / 1988 г., вх. Рег. № 492 / 65, представлява дворно място, находящо се в с. Извор, Сливнишка община, Софийска област, с пространство от 494 кв.м. (четиристотин деветдесет и четири квадратни метра), незастроено, съставляващо парцел XVII – седемнадесети, планоснимачен номер 28 – двадесет и осми в кв. 17 – седемнадесети, по плана на същото село, при съседи: от две страни улици, Стаменка Миланова и парцел IX – 28. Поземленият имот, съгласно скица № 213 / 30.03.1988 г., е образуван от разделянето на парцел VIII – 28, кв. 17 по плана на с. Извор, одобрено със Заповед № 126 / 31.05.1988 г. на ОНС – гр. Сливница. Гореописаният имот, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 205 / 02.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма изменение, засягащо поземления имот, е с адрес: с. Извор, общ. Сливница, обл. София, ул. ,,Неизвестна“ и е с площ от 475 кв.м. (четиристотин седемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 28 (двадесет и осми), квартал 17 (седемнадесети), парцел XVII (седемнадесети), при съседи: 32411.500.179 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто седемдесет и девет), 32411.500.429 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, четиристотин двадесет и девет), 32411.500.181 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто осемдесет и едно).

СГРАДА с кадастрален идентификатор 32411.500.180.1 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто и осемдесет, точка, едно), която по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 205 / 02.04.2019 г. / 02.04.2019 г., на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма изменение, засягащо сградата, е с адрес: с. Извор, общ. Сливница, обл. София, ул. ,,Неизвестна“ и е разположена в поземлен имот с идентификатор 32411.500.180 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто и осемдесет). Сградата е със застроена площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), брой етажи – 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот в който е построена сградата: 32411.500.179 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто седемдесет и девет), 32411.500.429 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, четиристотин двадесет и девет), 32411.500.181 (тридесет и две хиляди четиристотин и единадесет, точка, петстотин, точка, сто осемдесет и едно).

Допълнителна информация

начало

26.01.2024 г.

край

26.02.2024 г.

отваряне

27.02.2024 г.

място на отваряне

РС – Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПАРЦЕЛ”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *