Производствен имот

140000.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54287.48.3 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, с площ по скица 8694/ осем хиляди шестстотин деветдесет и четири/ кв. м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; категория на земята: 0 /нула/; номер по предходен план: 048003етиридесет и осем хиляди и три/, съседи по скица: 54287.48.96, 54287.48.4, 54287.48.11, а съгласно акт за собственост представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване- Стопански двор с площ от 4.572 / четири декара петстотин седемдесет и два квадратни метра/ дка., находящ се в землището на с. Осоица, Общ. Горна Малина, Обл. София, ЕКАТТЕ 54278, в местността „Пангьовица“, съставляващ имот №048014 /четиридесет и осем хиляди и четиринадесети/ по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 048017 – ливада на Иван Стоянов Христо и др. имот №408013- стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 048011 – пасище, мера на Общ. Горна Малина, имот №000166 – пасище, мера на Общ. Горна Малина и имот №048027 – нива на Общ. Горна Малина.

Допълнителна информация

Начало на проданта

09.11.2021

Край на проданта

09.12.2021

Отваряне на наддавателните предложения

10.12.2021

Място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Производствен имот”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *