Производствен имот

814320.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54287.48.4 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, с площ по скица 24160 / двадесет и четири хиляди сто и шестдесет/ кв. м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; категория на земята: 0 /нула/; номер по предходен план: 048004етиридесет и осем хиляди и четири/, съседи по скица: 54287.48.3, 54287.48.96, 54287.48.12, 54287.48.11, а съгласно акт за собственост представляващ Поземлен имот с начин на трайно ползване – Стопански двор с площ 24.164 / двадесет и четири декара сто шестдесет и четири квадратни метра/ дка., находящ се в землището на с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 54287, в местността „Пангьовица“, съставляващ имот №048004 /четиридесет и осем хиляди и четвърти/ по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №048003 – стопански двор на „Булсистем АФ“ ООД, имот №000096 – местен път на Общ. Горна Малина, имот №048012 – стопански двор на „Булсистем АФ“ ООД и имот №048011 – пасище, мера на Общ. Горна Малина, в едно с построените в имота:

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 54287.48.4.1 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, със застроена площ по схема 9145 / девет хиляди сто четиридесет и пет/ кв. м.; брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение : Селскостопанска сграда; стар идентификатор: няма; а съгласно акт за собственост представляваща СТОПАНСКА СГРАДА – КРАВАРНИК с площ по акт за собственост от 9147 / девет хиляди сто четиридесет и седем/ кв.м.

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 54287.48.4.2 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, със застроена площ по схема 3077 / три хиляди седемдесет и седем/ кв. м.; брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение : Селскостопанска сграда; стар идентификатор: няма; а съгласно акт за собственост представляваща СТОПАНСКА СГРАДА – КУПА СИЛАЖНА с площ по акт за собственост от 3077 / три хиляди седемдесет и седем/ кв.м.;

Допълнителна информация

начало

09.10.2023

край

09.11.2023

отваряне

10.11.2023

място

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Производствен имот”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *