Производствен имот

760000.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54287.48.4 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, с площ по скица 24160 / двадесет и четири хиляди сто и шестдесет/ кв. м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; категория на земята: 0 /нула/; номер по предходен план: 048004етиридесет и осем хиляди и четири/, съседи по скица: 54287.48.3, 54287.48.96, 54287.48.12, 54287.48.11, а съгласно акт за собственост представляващ Поземлен имот с начин на трайно ползване – Стопански двор с площ 24.164 / двадесет и четири декара сто шестдесет и четири квадратни метра/ дка., находящ се в землището на с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 54287, в местността „Пангьовица“, съставляващ имот №048004 /четиридесет и осем хиляди и четвърти/ по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №048003 – стопански двор на „Булсистем АФ“ ООД, имот №000096 – местен път на Общ. Горна Малина, имот №048012 – стопански двор на „Булсистем АФ“ ООД и имот №048011 – пасище, мера на Общ. Горна Малина, в едно с построените в имота:

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 54287.48.4.1 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, със застроена площ по схема 9145 / девет хиляди сто четиридесет и пет/ кв. м.; брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение : Селскостопанска сграда; стар идентификатор: няма; а съгласно акт за собственост представляваща СТОПАНСКА СГРАДА – КРАВАРНИК с площ по акт за собственост от 9147 / девет хиляди сто четиридесет и седем/ кв.м.

СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 54287.48.4.2 /петдесет и четири хиляди двеста осемдесет и седем точка четиридесет и осем точка четири точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1576/ 05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Осоица, общ. Горна Малина, обл. София, местността ПОНГЬОВИЦА, със застроена площ по схема 3077 / три хиляди седемдесет и седем/ кв. м.; брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение : Селскостопанска сграда; стар идентификатор: няма; а съгласно акт за собственост представляваща СТОПАНСКА СГРАДА – КУПА СИЛАЖНА с площ по акт за собственост от 3077 / три хиляди седемдесет и седем/ кв.м.;

Допълнителна информация

начало на проданта

26.01.2024

край на проданта

26.02.2024

отваряне на наддвателни предложения

27.02.2024

място на отваряне

Районен съд Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Производствен имот”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *