място

ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ

76800.00 лв.

Категории: ,

Начало на проданта: 16.02.2021 г.
Край на проданта: 16.03.2021 г.
Отваряне на наддавателните предложения: 17.03.2021 г.
Място на отваряне: РС - Самоков

Имот, находящ се в с. Ярлово, общ. Самоков, представляващ ДВОРНО МЯСТО от 8 000 кв.м., съгласно АДС № 6297а/07.02.1994 г., издаден от Общински съвет – гр. Самоков, ведно с построените в него сгради, както следва: „Бригаден стан с. Ярлово“, със застроена площ от 243 кв.м., представляващ масивна конструкция, построена 1967 г.; „Баня“ със застроена площ от 7,5 кв.м., представляваща масивна конструкция, построена 1981 г.; „Метален навес“, със застроена площ от 240 кв.м., представляващ метална конструкция; „Склад ГСМ“, със застроена площ от 30 кв.м., представляващ масивна конструкция, построена 1971 г.; „Ограда стена“, с площ от 720 л.м., конструкция – мережа, построена 1971 г.; „Асфалтова площадка“, с площ от 8000 кв.м., конструкция – асфалт, построена 1982 г.; „Кладенец“, със застроена площ от 1000 кв.м., представляващ масивна конструкция, построена 1991 г., който имот, съгласно скица № К00493/23.10.2013 г. на ОСЗ – гр. Самоков съставлява Имот с номер 176038 в землището на с. Ярлово с ЕКАТТЕ 87552, общ. Самоков, площ 7.710 дка, начин на трайно ползване: машинна станция; местност: ГРАМАГЕ, при граници и съседи: Имот № 000213 – Полски път на Община Самоков – кметство с. Ярлово, Имот № 176039 – Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000224 – Полски път на Община Самоков – кметство с. Ярлово, Имот № 176037 – Изоставена нива на насл. на Мите Стоименов Шаламанов, Имот № 000221 – Полски път на Община Самоков – кметство с. Ярлово,

който имот съгласно описание по кадастрална скица на СГКК – гр. София съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 87552.176.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед РД-18-18/15.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: местност ГРАМАГЕ; площ 7709 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За база за селскостопанска или горска техника; номер по предходен план: 176038; съседи: 87552.180.224, 87552.176.37, 87552.176.221, 87552.13.213, 87552.176.39.

Допълнителна информация

Начало на проданта

16.02.2021 г.

Край на проданта

16.03.2021 г.

Отваряне на наддавателните предложения

17.03.2021 г.

Място на отваряне

РС – Самоков