Хотел

959040.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31044.503.377 /тридесет и една хиляди четиридесет и четири точка петстотин и три точка триста седемдесет и седем / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1980/20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Златица, общ.Златица, обл. София, ул. Македония, площ по скица: 404 /четиристотин и четири / квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), номер по предходен план: 1727 /хиляда седемстотин двадесет и седем /, 1728 /хиляда седемстотин двадесет и осем /, квартал 73 /седемдесет и три /, парцел IV /четири /, съседи по скица: 31044.503.387, 31044.503.380, 31044.503.382, 31044.503.376, 31044.503.373, а съгласно акт за собственост представляващо: Дворно място, находящо се в гр. Златица, общ. Златица, обл. София, с площ от 390 /триста и деветдесет / квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот IV – 1727, 1728 / четвърти римско, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда седемстотин двадесет и седем и хиляда седемстотин двадесет и осем / – за обслужваща дейсност и търговия, в квартал 73 /седемдесет и три / по регулационния план на град Златица, утвърден със заповеди № 302/1984 г., № 67/2001 г., и № 135/1996 г. на кмета на Община Златица, при граници и съседи на имота: площад, магазин, търговска сграда и междублоково пространство, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 31044.503.377.1 /тридесет и една хиляди четиридесет и четири точка петстотин и три точка триста седемдесет и седем точка едно / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18-1980/20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.11.2021 г., адрес на сградата: гр. Златица, общ.Златица, обл. София, ул. Македония, застроена площ по схема 248 /двеста четиридесет и осем / квадратни метра, брой етажи: 2 /два /, предназначение: хотел, а съгласно акт за собственост представляващ Масивна търговска сграда – хотел /стаи за настаняване / и заведение за бързо хранене, изградена въз основа на одобрен проект № 37/17.12.2003 г., разрешение за строеж № 34/ 17.12.2003 г. и въведена в екслоатация с удостоверение № 6/24.09.2008 г. на Община Златица, на два етажа и сутерен, със застроена площ от 204 /двеста и четири / квадратни метра и разгърната застроена площ от 703.57 /седемстотин и три цяло и петдесет и седем стотни / кв.м., както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в описания имот.

Допълнителна информация

начало на проданта

10.06.2024

край на проданта

10.07.2024

отваряне на наддвателни предложения

11.07.2024

място на отваряне

Районен съд Пирдоп

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Хотел”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *