ПАРЦЕЛ

576000.00 лв.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27303.56.448 (двадесет и седем хиляди триста и три, точка, петдесет и шест, точка, четиристотин четиридесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София, одобрени със Заповед РД – 18 – 569 / 16.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Елин Пелин с площ от 16 430 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на триторията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 27303.57.11, номер по предходен план: 11, квартал: 3, парцел: V, при съседи: 27303.56.451, 27303.56.450, 27303.56.449, 27303.56.459, 27303.56.447, 27303.56.426, 27303.56.425 и 27303.56.453, а съгласно доказателствен документ за собственост, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-11 /пети за имот планоснимачен номер единадесет/, с отреждане за „СПОД“, в квартал 3 /трети/ по плана на Складово – производствена зона на град Елин Пелин, област Софийска, одобрен с Решение № 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ от Протокол № 42/2006 г. на ОбНС-Елин Пелин, с площ на имота 16 433 /шестнадесет хиляди четиристотин тридесет и три/ квадратни метра, при граници на имота по скица: улица, урегулиран поземлен имот IV-11 /четвърти за имот планоснимачен номер единадесет/, урегулиран поземлен имот III-4,11 /трети за имоти планоснимачни номера четири и единадесет/, урегулиран поземлен имот X-11 /десети за имот планоснимачен номер единадесет/, урегулиран поземлен имот VII-11 /седми за имот планоснимачен номер единадесет/ и урегулиран поземлен имот VI-11 /шести за имот планоснимачен номер единадесет/;

Допълнителна информация

начало

20.05.2024

край

20.06.2024

отваряне

21.06.2024

място на отваряне

РС – Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПАРЦЕЛ”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *