ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.20.86

4000.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.20.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност КЪРА, с площ по скица от 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 020086, съседи по скица:57443.20.183, 57443.20.165, 57443.20.991, 57443.20.35, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.420 дка /един декар четиристотин и двадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността КЪРА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 020086 ула две нула нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 020183 – нива на наследници на Йордан Александров Христов, имот № 020035 – нива на Йорданка Иванова Тодорова и др. имот № 020165 – нива на насл. На Йордан Атанасов Георгиев и имот № 020991- полски път на Община Ихтиман. Върху имота има следните ограничения: 22 Магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800 мм в охранителна зона на 200 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с равита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по- малко от 10 м от двете му страни.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.20.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност КЪРА, с площ по скица от 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 020086, съседи по скица:57443.20.183, 57443.20.165, 57443.20.991, 57443.20.35, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.420 дка /един декар четиристотин и двадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността КЪРА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 020086 ула две нула нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 020183 – нива на наследници на Йордан Александров Христов, имот № 020035 – нива на Йорданка Иванова Тодорова и др. имот № 020165 – нива на насл. На Йордан Атанасов Георгиев и имот № 020991- полски път на Община Ихтиман. Върху имота има следните ограничения: 22 Магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800 мм в охранителна зона на 200 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с равита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по- малко от 10 м от двете му страни.

Допълнителна информация

Начало на проданта

03.10.2023

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

Районен съд – гр. Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.20.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *