ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.254.86

5840.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.254.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двеста петдесет и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност САРА ЧАИР, с площ по скица от 2000 /две хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 254086, съседи по скица: 57443.254.64, 57443.254.991, 57443.254.24, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.000 дка /два декара/, пета категория на земята при неполивни условия, в местността САРА ЧАИР, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 254086 /две пет четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 254024 – нива на наслед. На Димитър Стоицов Атанасов, имот № 254991 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 254064 – нива на Катерина Георгиева Йорданова.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.254.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двеста петдесет и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност САРА ЧАИР, с площ по скица от 2000 /две хиляди/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 254086, съседи по скица: 57443.254.64, 57443.254.991, 57443.254.24, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.000 дка /два декара/, пета категория на земята при неполивни условия, в местността САРА ЧАИР, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 254086 /две пет четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 254024 – нива на наслед. На Димитър Стоицов Атанасов, имот № 254991 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 254064 – нива на Катерина Георгиева Йорданова.

Допълнителна информация

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

районен съд _ Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.254.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *