ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.28.86

10400.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.28.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет и осем точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПЪТЕКАТА, с площ по скица от 3600 /три хиляди и шестстотин / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 028086, съседи по скица: 57443.28.164, 57443.251.992, 57443.28.147, 57443.28.41, 57443.28.132, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 3.601 дка /три декара шестстотин и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Пътеката, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 028086 /нула две осем нула осем шест /, при граници и съседи на имота: имот № 028132 – нива на насл. На Мирчо П. Мацанов и Павел Д. Мацанов, имот № 028041 – Нива на Кирил Йорданов Митрев, имот № 028147- Нива на Димитър Иванов Мутафчийски и др. имот № 251992 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 028164 – Нива на насл. На Петкана Стоицова Атанасова.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.28.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет и осем точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПЪТЕКАТА, с площ по скица от 3600 /три хиляди и шестстотин / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 028086, съседи по скица: 57443.28.164, 57443.251.992, 57443.28.147, 57443.28.41, 57443.28.132, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 3.601 дка /три декара шестстотин и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Пътеката, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 028086 /нула две осем нула осем шест /, при граници и съседи на имота: имот № 028132 – нива на насл. На Мирчо П. Мацанов и Павел Д. Мацанов, имот № 028041 – Нива на Кирил Йорданов Митрев, имот № 028147- Нива на Димитър Иванов Мутафчийски и др. имот № 251992 – Полски път на Община Ихтиман и имот № 028164 – Нива на насл. На Петкана Стоицова Атанасова.

Допълнителна информация

Начало на проданта

03.10.2023

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

районен съд _ Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.28.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *