Стоян Лазаров

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, РЕГ. № 927
район на действие: Окръжен съд – София

0700 11 927
0895 73 59 74

Кантората на частен съдебен изпълнител Стоян Лазаров стартира дейността си през месец декември 2015 г. с идеята за осъществяване на бързо и ефективно принудително изпълнение в една от най-големите по площ области в Република България – Софийска област. Кантората е разположена в центъра на гр. Елин Пелин, в сградата на прокуратурата, на адрес гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 2, ет. 2, на площ от около 250 кв.м. В кантората е изградена комплексна компютърна мрежа, IP телефонна централа и денонощно видео-наблюдение и охранителна система, осигуряващи възможности за осъществяване на управленска дейност на съвременно ниво, както и максимални гаранции за съхраняване на служебния архив и точно изпълнение на професионалните задължения. Деловодството е организирано на електронен принцип чрез програма програма „Enforcer“, при спазване нормативните изисквания, с възможност за максимално бърз достъп за работа, включително за извършване на справки от страните в изпълнителното производство. За взискателите е осигурен безплатен отдалечен електронен достъп до деловодната система за образуваните от тях дела, в т.ч. и безплатен отдалечен електронен достъп до сканираното съдържание на всички входящи и изходящи документи.

Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е физическо лице – български гражданин,  на което държавата е възложила функцията по принудителното изпълнение на вземания. Придобиването на правомощията на ЧСИ е обвързано с редица законови изисквания, в това число наличието на висше юридическо образование и юридическа правоспособност, минимум 3-годишен юридически стаж, както и успешното полагане на конкурс, насрочен и организиран от Министъра на правосъдието. В зависимост от вида на вземането, чието принудително удовлетворяване се търси ЧСИ: –  принудително събира парични вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от държавата или общината и на публични; –  принудително изпълнява непарични вземания, в т.ч.: принудително предаване на движими вещи, въводи във владение на недвижими имоти, принудително изпълнение на определени действия; – по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор извършва предаване на заложеното имущество по реда на чл. 35 от Закона за особените залози, както и продажба на заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс; – по реда на чл. 651 от Търговския закон извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи на длъжника; – привежда в изпълнение обезпечителни заповеди като налага запори на съответното имущество на длъжника;
Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на съответния окръжен съд.

Молбата за изпълнение се подава до ЧСИ, в чийто район се намират: недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението; движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника; постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане; местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения; постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника; имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.

След образуване на изпълнителното дело по горните правила, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител налагане на запор или възбрана върху вещи на длъжника, намиращи се в района на друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите, намиращи се в неговия район. Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
Настъпилите след подаването на молбата за изпълнение промени в обстоятелствата относно постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника, обуславящи местната компетентност, не са основание за препращане на делото.
По искане на взискателя изпълнителното производство може да бъде продължено от друг съдебен изпълнител в същия район на действие. В този случай извършените действия запазват силата си. Ако поискано изпълнително действие не е извършено, внесените авансово такси се изплащат на съдебния изпълнител, на когото е препратено делото. За изпратеното изпълнително дело се уведомяват длъжникът и третото задължено лице. Разноските, свързани с препращането на делото, остават в тежест на взискателя.
При изпълнение на своята дейност ЧСИ има редица правомощия, в т.ч.: – да прави справки за имущественото състояние на длъжниците, като в тази връзка има право на достъп до личните им данни, съхранявани в съдебните, административните и др. служби (НАП, НОИ, НДБ „Население“, ЦРОЗ, Централния депозитар, ТР, КАТ и др.); – при необходимост да нареди да се отворят с помощта на ключар имотите на длъжника, както и да се претърсват неговите вещи, жилища и други помещения; – при възпрепятстване на изпълнението на функциите му, да иска от полицейските органи съдейстие, в т.ч. когато личното присъствие на длъжника е необходимо, да нареди на полицейските органи неговото принудително довеждане; – при необходимост да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС за срок до 3 месеца;

Отделно ЧСИ има и следните права: – да определи начина на изпълнение; да бъде пазач на описаното или дадено в обезпечение имущество; да посредничи между страните за постигане на спогодба; да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела.

Частен съдебен изпълнител Стоян Лазаров осъществява принудително изпълнение с район на действие Окръжен съд – София, който съвпада с административните граници на Софийска област.

БожурищеБотевградГодечГорна_МалинаДрагоманЕлин_ПелинЕтрополеИхтиманКопривщицаКостенецКостинбродПравецСамоковСвогеСливницаЗлатицаАнтонПирдопМирковоЧавдарЧелопечДолна_баня

Кликнете върху някоя община на картата, за да получите повече информация за нея и за текущите продажби.

Община Антон

http://www.antonbg.com Община Антон се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Единственото населено място на нейната територия е село Антон. Население на селото и общината – 1 599 жители (01.02.2011). Населени места: с. Антон

Текущи продажби в община Антон

[product_category_count category-slug=’община-антон’]

Община Божурище

http://www.bozhurishte.bg Община Божурище се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 10 населени места с общо население 8 473 жители (01.02.2011 г.). Населени места: гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, с. Хераково, с. Храбърско

Текущи продажби в община Божурище

[product_category_count category-slug=’община-божурище’]

Община Ботевград

http://www.botevgrad.org Община Ботевград се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Има 13 населени места с общо население 33 175 жители (към 1-ви фефруари 2011г). Граничи с общините Своге, Мездра, Елин Пелин, Правец, Етрополе, Роман и Горна Малина. Населени места: гр. Ботевград, с. Боженица, с. Врачеш, с. Гурково, с. Еловдол, с. Краево, с. Липница, с. Литаково, с. Новачене, с. Радотина, с. Рашково, с. Скравена, с. Трудовец

Текущи продажби в община Ботевград

[product_category_count category-slug=’община-ботевград’]

Община Годеч

http://www.godech.bg Община Годеч се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 20 населени места с общо население 5 375 жители (01.02.11 г.). Населени места: гр. Годеч, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума

Текущи продажби в община Годеч

 [product_category_count category-slug=’община-годеч’]

Община Горна Малина

http://gornamalina.eu Община Горна Малина се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 14 населени места с общо население 6 209 жители (01.02.11 г.). Населени места: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Байлово, с. Белопопци, с. Гайтанево, с. Горно Камарци, с. Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Негушево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево

Текущи продажби в община Горна Малина

 [product_category_count category-slug=’община-горна-малина’]

Община Долна Баня

http://dolna-banya.net Община Долна баня се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Населени места: гр. Долна баня, с. Свети Спас

Текущи продажби в община Долна Баня

 [product_category_count category-slug=’община-долна-баня’]

Община Драгоман

http://www.obshtinadragoman.com Община Драгоман се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 34 населени места с общо население 5 302 жители (15.07.2013 г.). Населени места: гр. Драгоман, с. Беренде, с. Беренде извор, с. Василовци, с. Вишан, с. Владиславци, с. Габер, с. Големо Малово, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долна Невля, с. Долно Ново село, с. Драгоил, с. Дреатин, с. Калотина, с. Камбелевци, с. Круша, с. Летница, с. Липинци, с. Мало Малово, с. Начево, с. Неделище, с. Несла, с. Ново Бърдо, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Табан, с. Цацаровци, с. Цръклевци, с. Чеканец, с. Чепърлянци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Ялботина

Текущи продажби в община Драгоман

 [product_category_count category-slug=’община-драгоман’]

Община Елин Пелин

http://www.elinpelin.org Община Елѝн Пелѝн се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 19 населени места с общо население 22 841 жители (данните са към1 февруари 2011 г.). Населени места: гр. Елин Пелин, с. Богданлия, с. Габра, с. Голема Раковица, с. Григорево, с. Доганово, с. Елешница, с. Елин Пелин, с. Караполци, с. Крушовица, с. Лесново, с. Мусачево, с. Нови хан, с. Огняново, с. Петково, с. Потоп, с. Равно поле, с. Столник, с. Чурек

Текущи продажби в община Елин Пелин

 [product_category_count category-slug=’община-елин-пелин’]

Община Етрополе

http://etropolebg.com Община Етрополе се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината заема 375 кв. км площ и има 10 населени места с общо население 12 047 жители (към 01.02.2011 г.). Населени места: гр. Етрополе, с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна

Текущи продажби в община Етрополе

 [product_category_count category-slug=’община-етрополе’]

Община Златица

http://www.zlatitsa.bg Община Златица се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Неин административен център е гр.Златица. Tериторията на общината се състои от 2 части: първата съдържа землищата на Златица и селата Карлиево и Църквище, а втората е землището на село Петрѝч. Тези части са разделени от Община Чавдар. Общината има 4 населени места с общо население 5 837 жители по данни от преброяването на 01.02.2011 г. Населени места: гр.Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище

Текущи продажби в община Златица

 [product_category_count category-slug=’община-златица’]

Община Ихтиман

http://www.ihtiman-obshtina.com Община Ихтиман се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Общината има 28 населени места с общо население 17 720 жители (01.02.2011). Населени места: гр. Ихтиман, с. Бальовци, с. Белица, с. Боерица, с. Борика, с. Бузяковци, с. Бърдо, с. Вакарел, с. Венковец, с. Веринско, с. Джамузовци, с. Живково, с. Костадинкино, с. Любница, с. Мечковци, с. Немирово, с. Мухово, с. Нейкьовец, с. Пановци, с. Пауново, с. Полянци, с. Поповци, с. Ръжана, с. Селянин, с. Стамболово, с. Черньово

Текущи продажби в община Ихтиман

 [product_category_count category-slug=’община-ихтиман’]

Община Копривщица

http://koprivshtitsa-bg.com Община Копривщица се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Единственото населено място на нейната територия е град Копривщица. Население на града и общината – 2 410 жители (01.02.2011). Населени места: гр. Копривщица

Текущи продажби в община Копривщица

 [product_category_count category-slug=’община-копривщица’]

Община Костенец

http://www.kostenetz.com/ Община Костенец се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Общината има 8 населени места с общо население 12 793 жители (01.02.2011). Населени места: гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Долна Василица, с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин, с. Голак

Текущи продажби в община Костенец

 [product_category_count category-slug=’община-костенец’]

Община Костинброд

http://kostinbrod.bg Община Костинброд се намира в Западна България. Тя е съставна община в Софийска област. Има население от 17 125 жители (15.12.2014). Разположена е на около 14 km от София. Граничи на североизток с Община Своге, на югоизток със Столичната община, на юг с Община Божурище, на запад с общините Сливница и Драгоман, на северозапад с Община Годеч. Населени места: гр. Костинброд, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, с. Чибаовци

Текущи продажби в община Костинброд

 [product_category_count category-slug=’община-костинброд’]

Община Мирково

http://www.mirkovo.bg Община Мирково се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 5 населени места като село Каменица е с още 6 махали – Брестака, Хвърчил, Илинден, Преспа, Пълзище и Черковище с общо население 2 540 жители (01.02.11 г.). Населени места: с. Мирково, с. Бенковски, с. Брестака, с. Буново, с. Каменица, с. Смолско, с. Хвърчил

Текущи продажби в община Мирково

 [product_category_count category-slug=’община-мирково’]

Община Пирдоп

http://www.pirdop.bg Община Пирдоп се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 2 населени места с общо население 8 293 жители (01.02.11 г.). Община Пирдоп разполага с един язовир на територията си, който се намира на 4 км от село Душанци. Населени места: гр. Пирдоп, с. Душанци

Текущи продажби в община Пирдоп

 [product_category_count category-slug=’община-пирдоп’]

Община Правец

http://pravets.bg Община Правец се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Общинският център е град Правец. Общината има 11 населени места с общо население 7 569 жители по преброяването от 1 февруари 2011 г. Населени места: гр. Правец, с. Видраре, с. Джурово, с. Калугерово, с. Краева бачия, с. Манаселска река, с. Осиковица, с. Осиковска Лакавица, с. Правешка Лакавица, с. Равнище, с. Разлив, с. Своде

Текущи продажби в община Правец

 [product_category_count category-slug=’община-правец’]

Община Самоков

http://samokov.bg/ Община Самоков се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 28 населени места с общо население 38 089 жители (01.02.2011) с настоящ адрес. Населени места: гр. Самоков, с. Говедарци, с. Радуил, с. Широки дол, с. Райово, с. Бели Искър, с. Марица, с. Драгушиново, с. Доспей, с. Продановци, с. Белчин, с. Ковачевци, с. Мала църква, с. Алино, с. Ярлово, с. Маджаре, с. Поповяне, с. Злокучене, с. Рельово, с. Клисура, с. Горни Окол, с. Долни Окол, с. Шипочане, с. Гуцал, с. Ново село, с. Белчински бани, с. Яребковица, с. Лисец

Текущи продажби в община Самоков

[product_category_count category-slug=’община-самоков’]

Община Своге

http://www.svoge.bg Община Своге се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. Общината има 38 населени места с общо население 22 363 жители (01.02.11 г.). Населени места: гр. Своге, с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо Тричков, с. Габровница, с. Гара Бов, с. Гара Лакатник, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол, с. Желен, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Левище, с. Лесковдол, с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво, с. Редина, с. Свидня, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица

Текущи продажби в община Своге

 [product_category_count category-slug=’община-своге’]

Община Сливница

http://www.slivnitsa.bg Община Сливница се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област. В нея са включени 13 населени места с общо население 9 681 души (01.02.2011), по настоящ адрес. Населени места: гр. Сливница, с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита

Текущи продажби в община Сливница

 [product_category_count category-slug=’община-сливница’]

Община Чавдар

http://www.chavdar.eu Община Чавдар се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Единственото населено място на нейната територия е село Чавдар. Население на селото и общината – 1 272 жители (01.02.2011). Населени места: с. Чавдар

Текущи продажби в община Чавдар

 [product_category_count category-slug=’община-чавдар’]

Община Челопеч

http://www.chelopech.org Община Челопеч се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Тази община е най-малка в България. Единственото населено място на нейната територия е село Челопеч. Население на селото и общината – 1 473 жители (01.02.2011). Населени места: с. Челопеч

Текущи продажби в община Челопеч

 [product_category_count category-slug=’община-челопеч’]

Софийска област е разположена в централната част на Западна България и се простира на площ от 7020,21 кв. км. Населението, по данни от последното преброяване е 247 489 души. От гледна точка на територията, която заема, Софийска област е втора по големина в страната след Бургаска. Тя граничи с областите София-град, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник, а на запад – с Република Сърбия. Софийска област включва най-голям брой общини у нас – 22, а именно: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.

ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., доп., бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 1.08.2014 г.; изм. с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 90 от 31.10.2014 г.; Решение № 15565 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ; Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС на РБ – бр. 100 от 18.12.2015 г.

1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.
2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.
3. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.
4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса 10 лв.
5. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), се събира такса 20 лв.
6. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.
7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лв.
8. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.
Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв.
9. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, се събира такса 15 лв.
Забележка. (нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира такса 15 лв. независимо от броя на запорите.
10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.
11. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.
12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса 30 лв.
13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса 30 лв.
14. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв.
15. За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.
16. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв.
Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.
17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.
18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.
19. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса 20 лв.

 

20. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане, но не по-малко от 50 лв.
Забележки:
1. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това, дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.
2. Таксата се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК.
3. За извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение такса не се събира.
21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ, се събира такса в размер 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
Забележка. След публична продан или продажба таксата е за сметка на купувача.
22. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
Забележки:
1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.
2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.
3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.
23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса в размер 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв.
Забележка. Таксата е за сметка на купувача.
24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса в размер 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
Забележка. При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.
25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва:
а) когато имуществото не носи доход – от 50 до 100 лв. за календарен месец;
б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото – 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.
26. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:
а) до 100 лв. – 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
Забележки:
1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от съдебния изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
4. В размера на паричното вземане не се включват авансовите такси.
5. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя, надвишаващи една десета от вземането.
6. (нова – ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., спряно изпълнение с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС – ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г., обявена за нищожна с Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. на ВАС – ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)
27. За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.
27а. (нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава:
1. една десета от вземането – в случаите по т. 20 и 26;
2. една десета от цената на имота/вещите – в случаите по т. 21 до 24 включително.

 

  1. За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50 на сто от таксата за съответното действие.

Забележка. Допълнителна такса не се събира за извършване на действията по т. 20 – 24.

 

29. Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:
а) обикновените такси;
б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по т. 26;
в) допълнителната такса;
г) допълнителните разноски.
Забележки:
1. Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
2. Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел V.

 

30. Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение.
Забележки:
1. Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.
2. Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника.

 

31. Допълнителни разноски са разходите за:
а) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество;
б) банкови такси и комисиони;
в) осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;
г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;
д) вещи лица;
е) пазачи;
ж) преводачи и тълковници;
з) премахване, унищожаване и запечатване на вещи;
и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора – по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения;
к) (нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) заплащане на пощенски и/или куриерски услуги.
Забележка. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ по Закона за счетоводството.

 

32. При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.
33. Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.
34. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители .

Адрес на кантората: гр. Елин Пелин, п.к. 2100 пл. „Независимост“ № 2, ет. 2
Работно време: Всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа
Телефон: 0700 11 927 или 0895 73 59 74
Електронна поща: office@stoyanlazarov.eu