Гора

21600.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47024.47.2, находящ се в с. Манастирище, местност ВЕЗИРСКА ПОЛЯНА, общ. Своге, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-127/19.01.2018г. / 19.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма данни за последно изменение със заповед, с площ 23 061 кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, няма стар идентификатор, номер по предходен план: 047002, при съседи: 15309.105.393, 47024.47.41, 47024.47.6, 15309.105.383, а съгласно акт за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 047002, с площ от 23 066 /двадесет и три хиляди шестдесет и шест/ кв.м., находящ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47024, Община Своге, Софийска област, начин на трайно ползване: Дървопроизв.пл., в местността „ВЕЗИРСКА ПОЛЯНА“, при граници и съседи на имота: имот № 047006- дървопроизв.пл на МЗХ-ИАГ, землищна граница и имот № 000041 – горски път на МЗХ-ИАГ.

Допълнителна информация

начало

18.08.2023 г.

край

18.09.2023 г.

отваряне

19.09.2023 г.

място на отвваряне

РС – Своге

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Гора”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *