Земеделска земя

10350.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.304.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка триста и четири точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЯКАТА, с площ по скица от 3212 /три хиляди двеста и дванадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 304086, съседи по скица: 57443.304.91, 57443.304.991, 57443.304.120, 57443.304.174, 57443.304.103, 57443.304.63, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Използв. Ливада с площ от 3.212 дка ри декара двеста и дванадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ЯКАТА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 304086 ри нула четири нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 304091 – използв. Ливада на насл. На Катерина и Георги Димитрови, имот № 304063 – използв. Ливада на Йорданка Ивнаова Тодорова и др., имот № 304103 – използв. Ливада на насл. На Никола и Истиляна Златанови, имот № 304174 – използв. Ливада на Цветанка Стоименова Бекярова, имот № 304120 – използв. Ливада на Славейко Йорданов Стоименов и имот № 304991 – полски път на Община Ихтиман.

Допълнителна информация

начало на проданта

07.07.2023

край

07.08.2023

отваряне

08.08.2023

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *