Земеделска земя

3960.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.17.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка седемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЮРТА, с площ по скица от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 017086, съседи по скица: 57443.17.61, 57443.17.83, 57443.17.45, 57443.70.660, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.461 дка дин декар четиристотин шестдесет и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Юрта, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 017086 /нула едно седем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 000660 – местен път на Община Ихтиман, имот № 017045 – Нива на Йорданка Георгиева Ганева, имот № 017083 – Нива на насл. На Иван Кръстев Сотиров и имот № 017061 – Нива на Георги Кирилов Белички.

Допълнителна информация

начало на проданта

06.02.2024

край на проданта

06.03.2024

отваряне на наддвателни предложения

07.03.2024

място на отваряне

районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *