Земеделска земя

5256.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.18.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка осемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПОД ДРУМА, с площ по скица от 2001 /две хиляди и един/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 018086, съседи по скица: 57443.18.81, 57443.20.992, 57443.18.53, 57443.18.12, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.001 дка /два декара и един кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ПОД ДРУМА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 018086 ула едно осем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 018012 – нива на насл. На Ангел Михайлов Димитров, имот № 018053 – нива на Стефка Георгиева Андреева и др. Имот № 020992- полски път на Община Ихтиман и имот № 018081 – нива на насл. На Петко Димитров Ненов.

Допълнителна информация

начало на проданта

06.02.2024

край на проданта

06.03.2024

отваряне на наддвателни предложения

07.03.2024

място на отваряне

районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *