Земеделска земя

1400.00 лв.

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00549.56.29 (нула, нула, пет, четири, девет, точка, пет, шест, точка, две, девет), находящ се в с. Априлово, местност БУЦАТА общ. Горна Малина, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 1575/05.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземление имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: с. Априлово, местност БУЦАТА, общ. Горна Малина, обл, София, с площ от 2264 кв.м. (две хиляди двеста и шестдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 056029, при съседи: 00549.56.30, 00549.56.31, 00549.56.28 и 00549.56.24, който имот съгласно доказателствен акт за собственост поредставлява: НИВА в местността „БУЦАТА“ с площ 2,265 дка (два дка, двеста шейсет и пет кв. м), пета категория, съставляващ имот № 056029 (петдесет и шест хиляди, двайсет и девет) по плана на земеразделяне на с. Априлово при граници и съседи: имот № 056029, нива на Лиляна Ботева Велинова; имот № 056031, полски път на кметство с. Априлово; имот № 056030, нива на наследници на Арангел и Трайко Велинонови и имот № 056024, нива на наследници на Младен Милев Велев.

Допълнителна информация

начало на проданта

20.05.2024

край на проданта

20.06.2024

отваряне на наддвателни предложения

21.06.2024

място на отваряне

Районен съд Елин Пелин

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *