Земеделска земя

3200.00 лв.

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.20.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка двадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност КЪРА, с площ по скица от 1420 /хиляда четиристотин и двадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 020086, съседи по скица:57443.20.183, 57443.20.165, 57443.20.991, 57443.20.35, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.420 дка /един декар четиристотин и двадесет кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността КЪРА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 020086 ула две нула нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 020183 – нива на наследници на Йордан Александров Христов, имот № 020035 – нива на Йорданка Иванова Тодорова и др. имот № 020165 – нива на насл. На Йордан Атанасов Георгиев и имот № 020991- полски път на Община Ихтиман. Върху имота има следните ограничения: 22 Магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800 мм в охранителна зона на 200 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с равита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по- малко от 10 м от двете му страни.

Допълнителна информация

начало на проданта

26.06.2024

край на проданта

26.07.2024

отваряне на наддвателни предложения

29.07.2024

място на отваряне

Районен съд Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Земеделска земя”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *