ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ

12800.00 лв.

Описание

1/3 ( една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23409.162.112 (двадесет и три хиляди четиристотин и девет, точка, сто шестдесет и две, точка, сто и дванадесет), находящ се в гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 1045 / 02.05.2018 г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: местност ,,СЛАВКОВА РОВИНА“, с площ от 3 999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категоярия на земята: 5 – та (пета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 162112, при съеди: 23409.165.13, 23409.162.139, 23409.162.16, 23409.162.113, 23409.162.10, 23409.162.141, 23409.888.9901, 23409.165.9, а съгласно доказателствен документ за собственост: Недвижим имот, находящ се в землището на гр. Драгоман, ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, Софийска област, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно позлване НИВА с площ от 4 000 дка (четири декара), пета категория, в местността ,,СЛАВКОВА РОВИНА“, съставляващ имот № 162112 (сто шестдесет и две хиляди сто и дванадесет) по картата на землището, при граници на имота по скица: имот № 000016, имот № 165009, имот № 000141, имот № 162010, имот № 162113, имот 162016, имот № 000139 и имот № 165013.

Допълнителна информация

начало

02.07.2024

край

02.08.2024

отваряне

05.08.2024

място на отваряне

РС – Сливница

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *