ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ

45360.00 лв.

Описание

579,50/3161 (петстотин седемдесет и девет цяло и петдесет стотни върху три хиляди сто шестдесет и една) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 87816.501.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Спас, общ. Долна Баня, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-117/05.07.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: с Свети Спас, площ 3161,00 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 248, 249, 251, квартал: 36; парцел: XIII; съседи: 87816.501.635, 87816.501.608, 87816.501.609, 87816.501.610, 87816.501.611, 87816.501.626, 87816.501.633, 87816.501.250, ведно с построената в описания поземлен имот СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87816.501.248.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Спас, общ. Долна Баня, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-117/05.07.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на сградата: с Свети Спас; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 87816.501.248; застроена площ 123 кв.м., брой етажи: 1; предназнач ение: Селскостопанска сграда, които имоти, съгласно описание по нотариален акт за собственост съставляват ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 579,50 /петстотин седемдесет и девет цяло петдесет стотни/ кв.м., находящ се в град Долна Баня, Софийска област, съставляващ имот с планосимачен номер 251 /двеста петдесет и първи/, включен като основа на парцел XIII /тринадесети – отреден за стопанска дейност/, в квартал 36 /тридесет и шести/ по дворищно-регулационния план на същото населено място, одобрен със Заповед РД-15-79 от 1998 г. на Кмета на Община Долна Баня, целият урегулиран поземлен имот с площ от 3 085,98 /три хиляди и осемдесет и пет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. с неуредени регулационни сметки, при граници /съседи/ на имота: улица с осови точки 134-135-136, дере и имот пл. № 248; и при граници /съседи/ на парцела: улица с осови точки 134-135-136, парцел X-отреден за семеен хотел и ресторант, парцел XIV-247, парцел IX – 247, парцел VIII-247, парцел VII-247 и улица с осови точки 157-158, ведно с построената в описаното дворно място СГРАДА-ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ.

Допълнителна информация

НАЧАЛО НА ПРОДАНТА

14.08.2023 г.

КРАЙ НА ПРОДАНТА

14.09.2023 г.

ОТВАРЯНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

15.09.2023 г.

МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ

РС – Ихтиман

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *