ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.17.86

4400.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.17.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка седемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЮРТА, с площ по скица от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 017086, съседи по скица: 57443.17.61, 57443.17.83, 57443.17.45, 57443.70.660, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.461 дка дин декар четиристотин шестдесет и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Юрта, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 017086 /нула едно седем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 000660 – местен път на Община Ихтиман, имот № 017045 – Нива на Йорданка Георгиева Ганева, имот № 017083 – Нива на насл. На Иван Кръстев Сотиров и имот № 017061 – Нива на Георги Кирилов Белички.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.17.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка седемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ЮРТА, с площ по скица от 1460 /хиляда четиристотин и шестдесет / кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниви, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 017086, съседи по скица: 57443.17.61, 57443.17.83, 57443.17.45, 57443.70.660, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 1.461 дка дин декар четиристотин шестдесет и един квадратни метра /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността Юрта, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 017086 /нула едно седем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 000660 – местен път на Община Ихтиман, имот № 017045 – Нива на Йорданка Георгиева Ганева, имот № 017083 – Нива на насл. На Иван Кръстев Сотиров и имот № 017061 – Нива на Георги Кирилов Белички.

Допълнителна информация

Начало на проданта

03.10.2023

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

Районен съд – гр. Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.17.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *