ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.18.86

5840.00 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.18.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка осемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПОД ДРУМА, с площ по скица от 2001 /две хиляди и един/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 018086, съседи по скица: 57443.18.81, 57443.20.992, 57443.18.53, 57443.18.12, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.001 дка /два декара и един кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ПОД ДРУМА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 018086 ула едно осем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 018012 – нива на насл. На Ангел Михайлов Димитров, имот № 018053 – нива на Стефка Георгиева Андреева и др. Имот № 020992- полски път на Община Ихтиман и имот № 018081 – нива на насл. На Петко Димитров Ненов.

Категория:

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.18.86 /петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и три точка осемнадесет точка осемдесет и шест / по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със заповед РД – 18-128 / 25.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. София, местност ПОД ДРУМА, с площ по скица от 2001 /две хиляди и един/ кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 /пета /, номер по предходен план: 018086, съседи по скица: 57443.18.81, 57443.20.992, 57443.18.53, 57443.18.12, който съгласно акт за собственост представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Нива с площ от 2.001 дка /два декара и един кв. м. /, пета категория на земята при неполивни условия, в местността ПОД ДРУМА, съставляващ по плана за земеразделяне на същото землище имот № 018086 ула едно осем нула осем шест/, при граници и съседи на имота: имот № 018012 – нива на насл. На Ангел Михайлов Димитров, имот № 018053 – нива на Стефка Георгиева Андреева и др. Имот № 020992- полски път на Община Ихтиман и имот № 018081 – нива на насл. На Петко Димитров Ненов.

Допълнителна информация

Край на проданта

03.11.2023

Място на отваряне

районен съд _ Ихтиман

Отваряне на наддавателните предложения

06.11.2023

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57443.18.86”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *